Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden geldend voor
Administratie kantoor V.A. Meijnders B.V.

Artikel 1. Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
2. Opdrachtnemer: Administratie Kantoor V.A. Meijnders B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens
wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen
te zijn bevestigd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de zijde van opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel
uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit
voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig
te zullen respecteren.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de
inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat
deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke
opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het
correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste
vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer gehouden te voldoen
aan de verplichting tot informatievoorziening, voortvloeiende uit de
Wet op de identificatie bij dienstverlening (WID), dan wel enige in
de toekomst geldende overeenkomstige wet- en regelgeving.
2. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen
zal opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte brengen van
alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de
opdracht relevant is.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid
van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens
en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn,
voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter
beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende
extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig
of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens
en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
6. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op
te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in dit artikel
genoemde verplichting heeft voldaan.
7. Opdrachtnemer zal het recht van retentie hebben met betrekking
tot alle door haar geproduceerde bescheiden en gegevens. 

Artikel 5. Uitvoering van de op dracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de
verleende opdracht uitgevoerd wordt.
2. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht
wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met
opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.
3. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve
van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen
onder de werkzaamheden zoals overeengekomen, wordt aan de
daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van
opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden
in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen
dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van
opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot
bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een
ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter
een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf
optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken
van belang kunnen zijn.
3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande
 schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten,
adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer,
die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de
daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De
opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de
in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot
producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het
kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten,
werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten
van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords,
al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te
openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten
aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig
oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8. Honorarium
1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst
van de verleende opdracht.
2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat
de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging
ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen
tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en
opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met
voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt
na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht,
tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen
wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of
schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen,
doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum.
Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van
overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen
bankrekening.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijnheeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder
nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente volgens artikel 119a Boek 6 van het BW in rekening te brengen
tot op de datum van algehele voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
(incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen,komen ten laste van opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever
nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen
opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers,
voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke
opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling
van het factuurbedrag.
6. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen
op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of
andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat
alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 10. Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het
factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum
van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert,
dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek
indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs
niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar
gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting
van opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer
de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium,
het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de
afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)
uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid
van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11. Leveringstermijn
1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor
de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking
te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden
dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling
geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen
geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond,
zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk
is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan - tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend
onmogelijk is - door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding
worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst
ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de
overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke
termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 12. Opzegging
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde (ook tussentijds)
de overeenkomst opzeggen.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband
houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of
niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid
van opdrachtnemer beperkt tot een maximum bedrag van
driemaal het bedrag van het honorarium van de desbetreffende
opdracht over het laatste kalenderjaar. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in
de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever,
op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door
een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer,
is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover
mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet
gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post,
ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens
opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van
derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de
uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
6. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever,
waaronder organen van opdrachtgever zijnde rechtspersoon, is
uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer
wordt uitbetaald.

Artikel 14. Vervaltermijn
Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen
vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit
welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten
van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na
het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend
kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15. Verbod van overname werknemer(s)
Het is de opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van opdrachtnemer, verboden gedurende de periode waarin
opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtgever verricht alsmede
gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na afloop daarvan één
of meer werknemers van opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel
anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling
aan opdrachtnemer van een vergoeding van € 25.000,--
(zegge: vijfentwintigduizend euro) voor elke geconstateerde overtreding en van
€  1.000,-- (zegge: eenduizend euro) voor elke dag, dat opdrachtgever in
overtreding is, onverminderd het recht van opdrachtnemer om in plaats
daarvan vergoeding der werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 16. Overmacht
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet
toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt,
stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming,
worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer
alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter
behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.